Catàleg de Serveis

L’ajuntament actua per atendre i solucionar les demandes del conjunt de la ciutadania, amb la voluntat d'oferir el màxim de serveis que comporta viure en qualsevol col·lectivitat organitzada. 

Els serveis que presta un ajuntament han d'actuar sobre la base dels principis d’igualtat, transparència, participació, eficàcia i eficiència en la gestió. Aquest és el nostre compromís per a la millora i el desenvolupament del nostre municipi.

 • Abastiment d'aigua potable

  Servei que s'encarrega de gestionar la disponibilitat d’aigua potable al municipi.

 • Accés a nuclis de població

  Servei que s'encarrega de mantenir i millorar l'accés de al terme municipal i entre els seus nuclis de població.

 • Acollida de persones nouvingudes

  Servei que s'encarrega de gestionar l'acollida bàsica de persones nouvingudes, informa, orienta, assessora i forma a aquestes persones sobre els serveis, recursos i entitats de la ciutat, així com dels seus drets i deures, costums, tradicions del pais i de la ciutat.

 • Atenció ciutadana general

  Servei que s'encarrega de donar informació, ajuda i orientació a la ciutadania i empreses que requerixin realitzar tràmits o altres actuacions.

 • Atenció de situacions de necessitat social.

  Servei que s'encarrega de realitzar les accions necessàries per minimitzar i/o solucionar les necessitats socials que es presenten com a urgències, així com realitzar les accions necessàries per a prevenir possibles noves situacions.
   

 • Atenció i prevenció de la drogodependència

  Servei d'assistència i prevenció del consum problemàtic de drogues.

 • Atenció i prevenció de la violència masclista.

  Servei de suport integral a les persones que pateixen violència de gènere.

 • Biblioteca

  Servei que s'encarrega de facilitar tot tipus de coneixement i informació a les persones usuàries.

  Horari:

  De dilluns a dijous de 17 h a 20 h

 • Casal de la Gent Gran

  Servei que promou el benestar de la gent gran a partir del foment de la convivència i de les relacions intergeneracionals.

 • Cementiri

  Servei s'encarrega de la gestió de les necessitats de la comunitat respecte de les inhumacions/incineracions dels/de les seus/ves difunts/tes.

 • Centre de dia

  Servei que s'encarrega de l'acolliment de persones en situació de dependència que necessiten supervisió i assistència en les activitats de la vida diària, sense comportar internament residencial.

 • Cessió d'espais

  Servei que s'encarrega de gestionar la cessió d'espais municipals per a la celebració de reunions, trobades, pràctica esportiva, etc...

 • Clavegueram

  Servei que s'encarrega de recollir i transportar de les aigües residuals i pluvials del municipi des del lloc en el qual es generen fins al lloc on s'aboquen al medi natural.

 • Deixalleria

  Servei que s'encarrega de la recepció selectiva de productes per a la reutilització i de residus municipals per a tractaments posteriors.

 • Enllumenat

  Servei que s'encarrega del manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions relacionades amb la xarxa d'enllumenat públic del municipi. 

 • Ensenyament de primària

  Servei que s'encarrega de promoure en els i les alumnes d'entre 6 i 12 anys l'adquisició d'habits i valors per resoldre problemes i situacions diverses a partir de fomentar la iniciativa, la creativitat i l'esforç.
   

 • Escola bressol

  Servei que s'encarrega d'impartir el primer cicle d'educació infantil i aporta elements d'aprenentatge per al desenvolupament personal dels/de les infants d'entre 0 a 3 anys.

 • Espai Jove

  Servei que s'encarrega de realitzar activitats diverses d'interès per al jovent i que poden incloure les del punt d'informació juvenil.

 • Formació ocupacional

  Servei que s'encarrega de realitzar o facilitar la realització d'accions formatives teòrico-pràctiques que tenen com a finalitat millorar la capacitat professional i/o la capacitat d'inserció laboral mitjançant la consecució i el perfeccionament de les competències professionals.

 • Formació per famílies.

  Servei que s'encarrega d'afavorir la implicació de mares i pares en el procès educatiu per tal d'assolir l'éxit educatiu dels/de les seus/ves fills/es.

Darrera actualització: 31.01.2018 | 12:58
Darrera actualització: 31.01.2018 | 12:58