Comunicació prèvia en matèria d'urbanisme

COMUNICACIÓ PRÈVIA EN MATÈRIA D’URBANISME:
DOCUMENTACIÓ GENÈRICA D’APORTACIÓ OBLIGATÒRIA:
• Instància comunicació.
• Còpia del DNI/CIF de la persona/societat a nom de qui ha d’anar la Comunicació prèvia.
• En comunicacions que no estiguin presentades per la persona interessada i que actuïn per mitjà d’un representant, caldrà que resti acreditat mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigne de la seva existència, de conformitat amb el que disposa l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


EN CAS QUE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  ES CONTRACTI A UNA EMPRESA AUTORITZADA:
• Memòria descriptiva de les actuacions.
• Pressupost de les obres signat pel contractista de les mateixes (empresa contractada).
• Model de Nomenament de Contractista -Model de l’Ajuntament-
• Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició -Model de l’Ajuntament-
En cas que l’execució de les obres es realitzi per autoconstrucció:
• Memòria descriptiva de les actuacions.
• Pressupost del cost material de les obres emès per empresa subministradora del material necessari per la seva execució.
• Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició -Model de l’Ajuntament-
• Documentació acreditativa de la titularitat de les obres
• Compromís signat pel promotor de les obres de no contractar cap empresa constructora ni remunerar persones sota l’advertiment de responsabilitats legals -Model de l’Ajuntament-


DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA D’APORTACIÓ OBLIGATÒRIA PELS SEGÜENTS SUPÒSITS (no exclou l’aportació de la documentació genèrica):
Primera utilització i ocupació de l’edifici:
• Fotocòpia de la llicència d’obres atorgada
• Fotocòpia del Model 902 del Cadastre.
• Document signat per la Direcció facultativa, relatiu al cost real de les obres una vegada executades.
• Fotografies de la/les façanes de l’edifici.
Construcció o instal·lació de murs(excepte murs de contenció) o tanques:
• Plànol d’emplaçament de la parcel.la, amb indicació de la ubicació del mur o tanca a executar.
• Documentació gràfica (plànol o croquis) necessària, descriptiva de l’element a executar, amb indicació de cotes i materials del mateix.
Instal·lacions de producció d’energia elèctrica mitjançant panells solars fotovoltaics en els termes que estableix l’article 9 bis del DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme:
• Model de Declaració responsable del/de la tècnic/a competent –Model de l’Ajuntament-
• Projecte tècnic o Memòria tècnica de la instal·lació.
Obres en alçada, quan aquesta sigui superior a planta baixa i planta pis:
• Model de Declaració responsable del/de la tècnic/a competent –Model de l’Ajuntament-

Darrera actualització: 04.12.2023 | 14:10