Organigrama polític

Corporació


Nomenament Tinences d'Alcaldia


(Decret d’Alcaldia núm 356 de 20 de juny de 2023)

Primera Tinença Alcaldia: NURIA MARTORELL SOLDEVILA
Segona Tinença Alcaldia: FRANCESC DEVANT PIÑERO
Tercera Tinença Alcaldia: ALEIX CUBÍ PIQUÉ

 

Vegeu el decret de nomenament de tinences d'alcaldia

Constitució de la Junta de Govern Local


Es constitueix la Junta de Govern Local, per a l’assistència permanent a l’Alcaldia – Presidència en l’exercici de les seves atribucions, i en el seu cas, per a exercir aquelles atribucions que l’Alcaldia o altre òrgan municipal li delegui o aquelles que li atribueixin les lleis.
Es determinar la següent composició de la Junta de Govern Local: la Presidència correspondrà a l’Alcaldia, i un nombre de Regidors/es no superior al terç del nombre legal dels mateixos, nomenats/des i separats/des lliurement per aquella, donant-ne compte al Ple en la primera sessió ordinària que se celebri.

Vegeu el certificat d'acord del Ple

Règim de sessions del Ple


S'estableix una periodicitat bimensual de les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, que se celebraran a les set de la tarda de l’últim dimarts hàbil dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre.
En el cas que el dia fixat sigui dia festiu o inhàbil, se celebrarà el següent dia hàbil.

Vegeu el certificat d'acord del Ple

Establiment de la composició de la Comissió Especial de Comptes


S'estableix la següent composició de la Comissió Especial de Comptes, respectantla proporcionalitat existent a la Corporació:
· Presidència: Alcaldia – Presidència : Sr. Adrià Valls i Sellés

· 2 membres del grup municipal SUMEM PER CASTELLBELL – ACORD MUNICIPAL:
Sra. Nuria Martorell Soldevila
Sr. Aleix Cubí Piqué


· 2 membres del grup municipal SOCIALISTA – CANDIDATURA DE PROGRÉS:

Sra. Montserrat Badia Moreno
Sr. Ferràn Valdés Bedrlanga

Vegeu el certificat d'acord del Ple

Creació de Comissions Informatives i altres òrgans


Es constitueix la Comissió Informativa d’Urbanisme. Aquesta comissió tindrà per objecte l’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple en matèria urbanística que no hagin estat delegats per aquest a d’altres òrgans de govern, així com el seguiment de la gestió de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local i els regidors que ostentin delegacions en les referides matèries.

S'estabeix la següent composició de la Comissió Informativa d’Urbanisme, respectant la proporcionalitat existent a la Corporació:
Presidència: Alcaldia – Presidència: Sr. Adrià Valls i Sellés
2 membres del grup municipal SUMEM PER CASTELLBELL-ACORD MUNICIPAL: Sr. Francesc Devant i Piñero i Sra. Carla Lluis Serra.
2 membres del grup municipal SOCIALISTA – CANDIDATURA DE PROGRÉS: Sra. Montserrat Badia Moreno i Sr. Ferran Valdés Berlanga.
Actuarà de secretaria la de la Corporació o personal funcionari en qui delegui.

La Comissió Informativa d’Urbanisme ajustarà el seu funcionament al que es disposa en els articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. La Comissió celebrarà sessions ordinàries amb periodicitat semestrals, el penúltim dimarts hàbil dels mesos de març i setembre.

Es constitueix la Comissió Informativa de seguiment del codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament, l’objecte de la qual és l’estudi, informe i consulta en relació amb els objectius establerts pel Codi de conducta aprovat per l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar en sessió plenària de data 28 de gener de 2020, com a mecanisme
de control intern.

S'estableix la següent composició de la Comissió Informativa de seguiment del codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament, respectant la proporcionalitat existent a la Corporació:

Presidència: Alcaldia – Presidència: Sr. Adrià Valls i Sellés
2 membres del grup municipal SUMEM PER CASTELLBELL-ACORD MUNICIPAL: Sra. Nuria Martorell i Soldevila i Sra. Alicia Perez i Alonso


2 membres del grup municipal SOCIALISTA – CANDIDATURA DE PROGRÉS: Sr. Ferran Valdés Berlanga i Sr. Toni Nieto Vila.
Actuarà de secretaria la de la Corporació o personal funcionari en qui delegui.


La Comissió Informativa de seguiment del codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament, ajustarà el seu funcionament al que es disposa en els articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. La Comissió celebrarà sessions ordinàries amb periodicitat semestrals, l’últim dimarts hàbil dels mesos de maig i novembre.


Es crea la MESA DE CONTRACTACIÓ PERMANENT, com a òrgan d’assistència en les contractacions competència del Ple de la Corporació i que tindrà les funcions de l’article 326,2 de la LCSP, establint la següent composició:
Presidència: Alcaldia – Presidència, Sr. Adrià Valls i Sellés, o persona en qui delegui.
Vocals membres electes:
· 1 membre del grup municipal SUMEM PER CASTELLBELL I EL VILAR – ACORD MUNICIPAL : Sr. Franscesc Devant i Piñero.
· 1 membre del grup municipal SOCIALISTA-CANDIDATURA DE PROGRÉS: Sra. Montserrat Badia Moreno
Vocals tècnics:
Na Mireia Tudela Torrens, Enginyera tècnica de l’ Àrea de Territori i Urbanisme, o persona en qui delegui
En Manel Tribaldos Cruz, Arquitecte tècnic de l’ Àrea de Territori i Urbanisme, o persona en qui delegui
En Sergi Trigo Gallardo, Tècnic Jurídic de l’Àrea de Secretaria, o persona en qui delegui
Na Maria Ubach i Fuentes, secretària – interventora, o persona en qui delegui
Secretària:
N’Anna Serran i Camats, funcionària de l’Ajuntament, o persona en qui delegui.

Vegeu el certificat d'acord

Càrrecs amb règim de dedicació exclusives i parcials


S'estableix que, amb efectes del dia 17 de juny de 2023, data en què es va constituir el nou Ajuntament, l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, exerceix el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva ( 100%), amb la retribució que a continuació es relaciona, la qual es percebrà en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any, i les dues restants en els mesos de juny i desembre de cada any.
· Sr. Adrià Valls i Sellés, amb càrrec Alcalde-President, règim de dedicació exclusiva, amb una retribució anual de 40.000€ bruts

S'estabeix que dita retribució pel càrrec de dedicació exclusiva és exclosos els triennis als quals, en el seu cas, tinguin dret aquells funcionaris de carrera que es trobin en situació de serveis especials, d’acord a l’article 75 bis de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local.

S'estableix que amb efectes des de la seva adscripció, els càrrecs que seguidament es diran, realitzin les seves funcions en règim de dedicació parcial, establint la dedicació corresponent a les tasques pròpies del càrrec i la presència efectiva mínima a l’Ajuntament en relació a la jornada ordinària del personal de la Corporació, així com les següents retribucions, que es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any, i les dues restants en els mesos de juny i desembre de cada any:
· El Càrrec de regidoria de cultura i turisme, regidoria de participació ciutadana i entitats, regidoria d’ igualtat i regidoria de serveis generals , amb una dedicació parcial del 35%, fixant una presència efectiva mínima de 12’25 hores a la setmana, i amb una retribució anual bruta de 14.000€
· El càrrec de regidoria d’educació, la regidoria de serveis socials i la regidoria d’infància i joventut, amb una dedicació parcial del 30%, fixant una presència efectiva mínima de 10’5 hores a la setmana, i amb una retribució anual bruta de 12.000 €

El càrrec de regidoria d’esports, la regidoria de salut i la regidoria de gent gran, amb una dedicació parcial del 30%, fixant una presència efectiva mínima de 10’5 hores a la setmana, i amb una retribució anual bruta de 12.000 €.

Vegeu el certificat d'acord

 

 

 

Dotacions econòmiques a grups municipals i assistències a sessions


S'aproven les següents dotacions econòmiques als grups municipals que integren la Corporació municipal, a percebre anualment:
· Component Fix: per cada grup municipal: 45’00 € / mes
· Component Variable: per cada membre: 37’00€ / mes


S'estableix, de conformitat amb l’establert a l’article 75.3 de la LRBRL i article 13.6 del ROFRJEL, les següents assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats que es diran, a percebre per els/les Regidors/es que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial, de la següent forma:
· Per assistència efectiva a les sessions de la Junta de Govern, 350’00€.

En cap cas la suma anual per indemnització per assistència de cada regidor a aquest òrgan col·legiat podrà ser superior a 8.400€ - equivalent a dues Juntes de Govern ordinàries mensuals -.

· Per assistència efectiva a les sessions del Ple de la Corporació:
Portaveus de grups municipals: 60’00€
Resta de regidors: 40’00€


· Per assistència efectiva a les sessions de la Comissió Especial de Comptes i Comissions Informatives: 40’00€
· Per assistència a la Mesa de Contractació Permanent: 40’00€.

 

S'estableix que les assistències a les sessions dels òrgans mencionats, es quantificarà una per dia, amb independència del nombre de sessions o reunions que se celebrin d’aquell mateix òrgan.

Vegeu acord del Ple

Darrera actualització: 30.01.2024 | 12:46
Darrera actualització: 30.01.2024 | 12:46