Juntes de govern

Juntes de Govern

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat del govern municipal que, en els municipis de menys de 5.000 habitants, existirà quan així ho disposi el Reglament orgànic o ho acordi el Ple. Serà presidit per l’alcalde/ssa, i estarà integrat per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius nomenats i separats lliurement per aquell, donant-ne compte, posteriorment, al Ple.
Per acord del Ple de la Corporació de data 11 de juliol de 2023, es va resoldre que l’organització municipal quedava complementada amb la Junta de Govern i per mitjà del Decret d’alcaldia núm. 114, de 14 de juliol de 2023, es regula la seva composició i es delega les competències de l’Alcaldia.

La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions ordinàries, amb una periodicitat de quinze dies, els dimarts hàbils, a les sis de la tarda, en les dependències d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria de l’Alcaldia.

La Presidència correspon a l'Alcaldia, i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels mateixos, nomenats i separats lliurement per aquella, donant-ne compte al Ple en la primera sessió ordinària que se celebri.

Correspon a la Junta de Govern l’assistència a l’alcaldia en l’exercici de les seves atribucions, així com aquelles que han estat delegades per l’alcaldia:
a) L’assistència permanent a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions.
b) Les atribucions, que aquesta Alcaldia de forma expressa delega, i que a continuació s’expressen, d’acord amb l’article 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya:
- Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.

de la gestió econòmica d’acord amb el Pressupost aprovat, que inclou: autoritzar, disposar i reconèixer obligacions, mitjançant l’aprovació de factures i certificacions que corresponguin amb pressupost major de 500€ i dins els límits de la seva competència, sense prejudici de la facultat que es reserva l’alcaldia en relació a:
- Reconeixement (fase O) de les obligacions mensuals, que corresponguin a contractes de serveis i de consultoria i assistència, en virtut d’un contracte aprovat.
- Autorització, disposició i reconeixement (fase ADO) d’obligacions corresponents a despeses per subministraments de serveis d’energia i telefonia, publicacions oficials, despeses de notaries i registre de la propietat.
- Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases per les proves per seleccionar el personal i per als recursos de provisió de llocs de treball.
- Les aprovacions dels instruments de desenvolupament pel planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com l’aprovació dels instruments de gestió urbanística i projectes d’urbanització.
- Acordar les sancions del personal de tota la corporació, llevat de la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i l’acomiadament del personal laboral.
- Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i projectes d’urbanització.
- Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s’atribueixi a altres òrgans.
- Contractacions, concessions i convenis de tota classe quan l’import de la despesa que comporten no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, incloses les de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi el percentatge indicat, referits als recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici ni la quantia assenyalada.
- Acceptacions de subvencions, en tant en quant la quantia dels compromisos o de l’aportació municipal resti dintre de la quantia assenyalada en el punt anterior.
- Aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per la seva contractació i estiguin previstos en el Pressupost.
- L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, aixi com l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge indicat en els següents supòsits:
1. La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el Pressupost.
2. La de béns mobles, menys els declarats de valor històric o artístic quina alienació no estigui prevista en el pressupost.
- Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta mateixa facultat expressament al Ple.
- Concessió de subvencions o distribució de les quantitats consignades al Pressupost per aquesta finalitat.
c) Les altres atribucions que expressament li atribueixin les lleis i que la legislació assigna al municipi i no atribueixi a altres òrgans municipals.
Els acords que s’adoptin per delegació s’entendran dictats per aquesta alcaldia com titular de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la delegació, i seran immediatament executius i presumptament legítims.
Actes de les sessions de la Junta de Govern Local
Les actes de les sessions de la Junta de Govern Local de l’ajuntament de Castellbell i el Vilar no poden ser objecte de publicació, a excepció dels acords adoptats per delegació del Ple de la Corporació, no només pels requeriments derivats de la normativa de protecció de dades, respecte aquelles parts de les actes que continguin dades de caràcter personal, sinó també per les previsions de la normativa de règim local respecte el caràcter no públic de les sessions d’aquest òrgan, i per tant vulneraria la legislació vigent.

 

Seguiu aquest enllaç per accedir als extractes de la Junta de Govern Local

  • No s'han trobat resultats.
Darrera actualització: 26.02.2024 | 07:54
Darrera actualització: 26.02.2024 | 07:54