Comissions especials

Comissió especial de comptes

S'estableix la següent composició de la Comissió Especial de Comptes, respectant la proporcionalitat existent a la Corporació:
· Presidència: Alcaldia – Presidència : Sr. Adrià Valls i Sellés
· 2 membres del grup municipal SUMEM PER CASTELLBELL – ACORD MUNICIPAL:
Sra. Nuria Martorell Soldevila
Sr. Aleix Cubí Piqué
· 2 membres del grup municipal SOCIALISTA – CANDIDATURA DE PROGRÉS:
Sra. Montserrat Badia Moreno
Sr. Ferràn Valdés Berlanga

Comissió informativa d'urbanisme

Aquesta comissió tindrà per objecte l’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple en matèria urbanística que no hagin estat delegats per aquest a d’altres òrgans de govern, així com el seguiment de la gestió de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local i els regidors que ostentin delegacions en les referides matèries.

 

S'estableix la següent composició de la Comissió Informativa d’Urbanisme, respectant la proporcionalitat existent a la Corporació:
Presidència: Alcaldia – Presidència: Sr. Adrià Valls i Sellés
2 membres del grup municipal SUMEM PER CASTELLBELL-ACORD MUNICIPAL: Sr. Francesc Devant i Piñero i Sra. Carla Lluis Serra.
2 membres del grup municipal SOCIALISTA – CANDIDATURA DE PROGRÉS: Sra. Montserrat Badia Moreno i Sr. Ferran Valdés Berlanga.
Actuarà de secretaria la de la Corporació o personal funcionari en qui delegui.

 

La Comissió Informativa d’Urbanisme ajustarà el seu funcionament al que es disposa en els articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

La Comissió celebrarà sessions ordinàries amb periodicitat semestrals, el penúltim dimarts hàbil dels mesos de març i setembre.

Comissió Informativa de seguiment del codi de conducta dels alts càrrecs

Es constitueix la Comissió Informativa de seguiment del codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament, l’objecte de la qual és l’estudi, informe i consulta en relació amb els objectius establerts pel Codi de conducta aprovat per l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar en sessió plenària de data 28 de gener de 2020, com a mecanisme de control intern.


S'estabeix la següent composició de la Comissió Informativa de seguiment del codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament, respectant la proporcionalitat existent a la Corporació:
Presidència: Alcaldia – Presidència: Sr. Adrià Valls i Sellés
2 membres del grup municipal SUMEM PER CASTELLBELL-ACORD MUNICIPAL: Sra. Nuria Martorell i Soldevila i Sra. Alicia Perez i Alonso
 membre del grup municipal SOCIALISTA – CANDIDATURA DE PROGRÉS: Sr. Ferran Valdés Berlanga i Sr. Toni Nieto Vila.
Actuarà de secretaria la de la Corporació o personal funcionari en qui delegui.


La Comissió Informativa de seguiment del codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament, ajustarà el seu funcionament al que es disposa en els articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

La Comissió celebrarà sessions ordinàries amb periodicitat semestrals, l’últim dimarts hàbil dels mesos de maig i novembre.

Mesa de contractació permanent

Es crea la MESA DE CONTRACTACIÓ PERMANENT, com a òrgan d’assistència en les contractacions competència del Ple de la Corporació i que tindrà les funcions de l’article 326,2 de la LCSP, establint la següent composició:
Presidència: Alcaldia – Presidència, Sr. Adrià Valls i Sellés, o persona en qui delegui.
Vocals membres electes:
1 membre del grup municipal SUMEM PER CASTELLBELL I EL VILAR – ACORD MUNICIPAL : Sr. Franscesc Devant i Piñero.
1 membre del grup municipal SOCIALISTA-CANDIDATURA DE PROGRÉS: Sra. Montserrat Badia Moreno
Vocals tècnics:
Na Mireia Tudela Torrens, Enginyera tècnica de l’ Àrea de Territori i Urbanisme, o persona en qui delegui
En Manel Tribaldos Cruz, Arquitecte tècnic de l’ Àrea de Territori i Urbanisme, o persona en qui delegui
En Sergi Trigo Gallardo, Tècnic Jurídic de l’Àrea de Secretaria, o persona en qui delegui
Na Maria Ubach i Fuentes, secretària – interventora, o persona en qui delegui
Secretària:
N’Anna Serran i Camats, funcionària de l’Ajuntament, o persona en qui delegui.

Darrera actualització: 18.10.2023 | 13:01
Darrera actualització: 18.10.2023 | 13:01