Regidoria d'Hisenda

Competències

La Regidoria d'Hisenda exerceix, per delegació de l'Alcaldia, les atribucions següents

  1. L’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius en matèria d'hisenda municipal, contractació, responsabilitat patrimonial i població.
  2. L’atenció, diàleg i relació amb amb la ciutadania i les institucions públiques o privades en relació amb aquestes matèries.
  3. La presa de totes les decisions, tant en matèria d’estratègies, plans, projectes i directrius d’actuació, com sobre totes aquelles atribucions derivades de legislació sectorial relatives a la matèria esmentada en el paràgraf a) que siguin competència delegable de l'Alcalde, llevat de les que es deleguin en la Junta de Govern local, entre les quals s'inclouen l’execució d’ingressos i despeses, l’ordenació de pagaments i els pagaments materials que se'n derivin, moviments interns de la tresoreria, l'arqueig dels fons municipals, l'aprovació del Pla de Tresoreria i el Pla de disposició de Fons, les modificacions de pressupost que no siguin competència del Ple, l'aprovació de liquidacions dels pressupostos, la rendició dels comptes anuals, l'aprovació de liquidacions, anul·lacions, devolucions i resolució de reclamacions i recursos referents als ingressos de la Hisenda municipal.
  4. L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives d'hisenda municipal, contractació, responsabilitat patrimonial i població.
  5. La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a l’exercici de les seves funcions.
  6. La inspecció i supervisió superiors dels serveis municipals en relació amb les matèries esmentades en el paràgraf a).
Darrera actualització: 19.10.2023 | 10:33