Canals de comunicació de l'Oganisme de Gestió Tributària amb la ciutadania

Dijous, 19 de maig de 2022 a les 00:00

A continuació us detallo la informació relativa als diferents canals de comunicació de què disposa l’ORGT amb el conjunt dels contribuents:

 Canal telemàtic

 Es pot accedir mitjançant la web de l’ORGT: https://orgt.diba.cat/ca/

 A continuació es detallen diferents accessos directes pels tràmits telemàtics més freqüents:

 

Descripció

Accés directe

Xarxa d'oficines

http://orgt.cat/oficines

Consultar la normativa

http://orgt.cat/normes

Consultar el calendari fiscal

http://orgt.cat/calendari

Apuntar-se a la notificació electrònica

http://orgt.cat/notificacions

Apuntar-se al sistema d'alertes

http://orgt.cat/alertes

Aportació de documents i Resposta a requeriments

http://orgt.cat/requeriment

IIVTNU (Plusvàlua)

http://orgt.cat/increment

Identificar el conductor d'una multa

http://orgt.cat/canviconductor

Veure la fotografia d’una multa

http://orgt.cat/veurefoto

Consultar el detall dels rebuts domiciliats

http://orgt.cat/veure-rebut

Pagar amb l'avís de pagament

http://orgt.cat/pagaments

Pagar tributs sense l'avís de pagament

http://orgt.cat/pagartributs

Pagar multes sense l'avís de pagament

http://orgt.cat/pagarmultes

Presentar una instància

http://orgt.cat/registre

Domiciliar

http://orgt.cat/domiciliacions

Demanar cita prèvia

http://orgt.cat/cites

Informació sobre embargs

http://orgt.cat/embargs

Descàrrega d'impresos

http://orgt.cat/formularis

Informació al contribuent

http://orgt.cat/consultes

Informació sobre multes

http://orgt.cat/multes

Tràmits i pagaments

http://orgt.cat/gestions

Resoldre dubtes sobre tributs i multes

http://orgt.cat/dubtes

Bústia de rebuts

http://orgt.cat/rebut

Ajuda

http://orgt.cat/ajuda

 També es poden formular consultes als següents correus electrònics:

 TRIBUTS: orgt.manresa@diba.cat i orgt.atenciociutadana@diba.cat

 MULTES: orgt.multes@diba.cat

 Finalment, des del propi canal telemàtic es pot demanar que des de l’oficina truquem al contribuent o que contactem amb ell per correu electrònic, als serveis “vull que em truqueu” o “vull fer una consulta per email”, respectivament.

 Cal tenir present que aquesta petició des de la web no requereix de certificat digital, i en un termini no superior a 48 hores hàbils ens posarem en contacte amb el contribuent.

 Canal telefònic

 TRIBUTS

Trucant als telèfons 932 029 802 o bé al 934 729 150

 MULTES

Trucant al telèfon 932 029 805

 L’horari telefònic és de 08:30 hores a 14:00 hores de dilluns a divendres

 Canal presencial (persones físiques)

 A l’oficina de Manresa (Carrer Major, 36, Manresa).

 No obstant això, l’ORGT disposa d’una xarxa d’oficines i punts d’informació i gestió en la província de Barcelona que podeu consultar en el següent enllaç: http://orgt.cat/oficines

 L’horari de les oficines és de 08:30 hores a 14:00 hores, de dilluns a divendres.

 Pel que fa als tràmits que es poden dur a terme presencialment, els que a continuació es detallen requereixen de cita prèvia:

 

TEMES

TRÀMITS

Impost sobre béns immobles (IBI / Cadastre )

Sol·licituds de beneficis fiscals

Presentació documentació cadastral

Impost sobre els vehicles de tracció mecànica

(IVTM)

Sol·licituds de beneficis fiscals

Canvis domicili en el permís de circulació

Canvis domicili en el permís de conducció

Altres sol·licituds

Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana ( IIVTNU – Plusvàlua )

Sol·licituds de beneficis fiscals

Informació Autoliquidacions plusvàlues

Taxes i Preus públics

Sol·licituds de beneficis fiscals

Autoliquidació

Fraccionament i Ajornaments

Sol·licituds fraccionaments i ajornaments

PIC Certificat Cadastral

Sol·licituds certificats cadastrals

Actualització / correcció dades

Sol·licituds d’actualització i/o correcció de dades

Sol·licituds d’altes de notificacions electròniques

 

Per tal de demanar cita prèvia, es pot efectuar contactant amb l’ORGT pels canals anteriorment esmentats, si bé s’aconsella l’ús de la seu electrònica a http://orgt.cat/cites (no requereix de certificat digital), atès que el sistema confirma de forma immediata la cita prèvia mitjançant un avís al correu electrònic i/o número del mòbil del contribuent que prèviament ha facilitat.

 D’altra banda, els tràmits que a continuació es detallaran no requereixen de cita prèvia:

 

TRÀMIT

DESCRIPCIÓ

Presentació documentació al Registre

Presentació documentació al Registre

Domiciliacions

 

Permet gestionar el pagament dels tributs mitjançant compte bancari

Document per pagar

 

Obtenció d’una copia del document necessari per

poder pagar un tribut o una multa

Justificant de pagament

Obtenció del document acreditatiu de pagament

Embargaments

Consultar el detall dels embargaments

 Finalment, pel que fa a les persones jurídiques, convé aclarir que la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix l’ús obligatori dels mitjans electrònics per a totes les persones jurídiques en les seves relacions amb l’Administració, així com per altres subjectes inclosos a l'article 14.     

 

Darrera actualització: 19.05.2022 | 13:47