Bonificacions de les ordenances fiscals

Dimarts, 29 de de març de 2022 a les 00:00

Consulteu els descomptes en matèria d'IBI, IAE o impost de vehicles, entre d'altres

L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar estableix tot un seguit de bonificacions a les ordenances fiscals aquest any 2022 que sovint són desconegudes pel conjunt de veïns i veïnes. 

 

IBI
Pel que fa a l’Impost de Béns Immobles (IBI), hi ha una reducció del 50% de la quota per als immobles en què s’hagin instal·lat sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia provinent del sol.  Es bonifica un 95% de la quota íntegra de l'impost els béns immobles d'ús residencial destinats al lloguer d'habitatge amb renda limitada d'acord amb la normativa autonòmica d'aplicació en matèria d'habitatge. La bonificació és del 50% per als immobles on es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric, artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin aquesta declaració.
Finalment, depenent del valor cadastral s’estableix una forquilla de bonificació d’entre el 15 i el 90% per a les famílies nombroses.    

 

IMPOST DE VEHICLES
En matèria d’impost de vehicles, el consistori estableix un descompte del 50% de l’impost per a aquells turismes classificats com a zero emissions i eco i també per als vehicles històrics.  

 

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
Quant a l’impost Sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) es contempla una bonificació del 50% per als treballs d’embelliment de façanes i de projectes de rehabilitació d’edificis catalogats en el catàleg de masies i de cases de pagès. A més, es preveuen bonificacions que comportin la creació de llocs de treball indefinits que oscil·len entre el 25 i el 50%. Si les obres comporten la instal·lació de sistemes energètics renovables o bé afavoreixen les condicions d’accessibilitat i habitabilitat per a les persones amb discapacitat la bonificació és del 90%. La reducció del 30% s’aplica a aquelles construccions, instal·lacions o obres referents als pisos de protecció oficial. Mentre que, la bonificació del 90% és per a les obres que afavoreixin les condicions d’accessibilitat i habitabilitat dels discapacitats, més enllà de les que siguin d’obligat compliment. 

 

IAE
L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar també preveu bonificacions en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) per a nous projectes (30%) i la reducció de la quota d’entre un 25 i un 50% per a les activitats que promoguin la creació de nous llocs de treball indefinits. En paral·lel, es bonificaran les activitats que facin autoconsum (50%). 

 

IIVTNU
Finalment, l’impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
 de (IIVNTU) preveu bonificacions d’entre el 70 i el 95% de la quota per aquelles transmissions entre familiars directes. Seran del 95% quan siguin a favor del cònjuge, del 80% quan siguin a favor de descendents de primer grau i adoptats i del 70% a favor de descendents de segon grau. També es planteja un 50% de reducció de la quota en aquells terrenys on es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès. 
 

Darrera actualització: 29.03.2022 | 09:58