Curs de monitors/es d'activitats de dinamització en l'àmbit poliesportiu del curs 2018-2019

Dilluns, 29 de d’octubre de 2018 a les 00:00

Iniciativa del Consell Esportiu del Bages i de l'Escola Catalana de l'Esport

El Consell Esportiu del Bages i l’Escola Catalana de l’Esport, durant el període nadalenc i de Setmana Santa, desenvoluparan un curs CIATE de Joc i Esport en Edat Escolar + el Bloc de Gestió de Petites Entitats Esportives i la càpsula de primers auxilis i prevenció de lesions, amb un total de 100 hores lectives, que sumades a les 150 hores de pràctiques certificades per una entitat esportiva comportaran la possibilitat d’inscriure’s al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de la Generalitat de Catalunya (que és condició per poder exercir tasques dins de l’àmbit esportiu) com a monitor/a d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu.

Requisit indispensable
Aquesta inscripció al Registre de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC) és requisit indispensable per complir amb la Llei 3/2008 que porta 10 anys en vigor i que a partir d’aquest proper 1 de gener de 2019 entrarà el règim sancionador de la mateixa. 

La Llei 5/2017, d'acompanyament de pressupostos, va determinar una nova moratòria mitjançant una disposició transitòria, la setena, a la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'esport a Catalunya. Aquest ajornament acaba el dia 1 de gener de 2019. Per tant, a partir d'aquesta data torna a estar plenament efectiu l'article 13 de la Llei 3/2008.
Aquest article fa referència a l'exercici de les professions sense l'empara de la Llei, i concretament s'hi indica el següent:
Són constitutives de la infracció tipificada per l'article 74.d de la Llei de l'esport, sens perjudici de les responsabilitats penals que hi escaiguin d'acord amb la legislació vigent, les activitats següents:
a) Exercir les professions regulades per aquesta llei sense la titulació exigida.
b) No inscriure's en el registre pertinent.
c) No col·legiar-se en el cas que la col•legiació sigui obligatòria.
d) No contractar l'assegurança preceptiva.

Les conductes que consisteixen a fer publicitat o a fer ofertes professionals, per qualsevol tipus de mitjà, de les activitats esportives incloses en aquesta llei per persones que no en compleixen els preceptes constitueixen la mateixa infracció a què fa referència l'apartat 1. És objecte de sanció, d'acord amb el que tipifica l'article 77.3 de la Llei de l'esport, la utilització de les denominacions reservades a les professions que contravingui a les prescripcions d'aquesta llei.

L'incompliment de les disposicions d'aquesta llei per empreses o persones, físiques o jurídiques, que ofereixen les activitats inherents a les professions que s'hi regulen dona lloc a l'exigència de les responsabilitats a què fan referència els apartats 1 i 2.
I per tant, després del dia 1 de gener vinent, entrarà en vigor el règim sancionador aplicable a aquestes infraccions administratives en l'àmbit de l'esport. Una situació que pot comportar fins a 6.000 euros de sanció.

Darrera actualització: 30.10.2018 | 08:31