Organització municipal

Corporació

(Sessió extraordinària del Ple de data 27 de juny de 2019)

PSC - CP
Montserrat Badia i Moreno. Alcaldessa 
Jordi Calsina Jodas. 1r Tinent d'alcalde 
Neus Palacios Ferrer. 2a Tinent d'alcalde 
Fèlix Enrich Puig. 3r Tinent d'alcalde 
Tina Barbero Morales. Regidora
Rosa Nadal Bravo. Regidora

ERC-AM
Albert Mulero Miras. Regidor 
Raquel Cebrián Lopez. Regidora
Núria Martorell Soldevila. Regidora

JUNTS PER CASTELLBELL

Santi Llopart Bernad. Regidor
Montserrat Roca Sangüesa. Regidora

Règim de celebració de sessions

PLE

(Sessió extraordinària del Ple de data 27 de juny de 2019)

S'estableix una periodicitat bimensual de les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, que se celebraran a les sis de la tarda de l’últim dimarts hàbil dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre.

En el cas que el dia fixat sigui dia festiu o inhàbil, se celebrarà el següent dia hàbil.

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL

(Sessió extraordinària del 09 de juliol de 2019)

Règim de sessions:

La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions ordinàries, amb una periodicitat de quinze dies, els dimarts hàbils, a les sis de la tarda, en les dependències d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria de l’Alcaldia.

Portaveus grups municipals

(Sessió extraordinària del Ple de data 27 de juny de 2019)

 • Grup municipal Socialista ( PSC-CP)

Regidors adscrits : Montserrat Badia Moreno

                          Jordi Calsina Jodas

                          Neus Palacios Ferrer

                          Fèlix Enrich Puig 

                          Rosa Nadal Bravo

                          Florentina (Tina) Barbero Morales

 Portaveu: Jordi Calsina Jodas 

 

 • Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC-AM)

Regidors adscrits: Albert Mulero i Miras

                        Adrià Valls Selles

                         Núria Martorell i Soldevila

 Portaveu: Albert Mulero i Miras 

 

 • Grup municipal de Junts per Castellbell ( JUNTS)

Regidors adscrits: Santi Llopart Bernad

Montserrat Roca Sangüesa

Portaveu: Santi Llopart Bernad

Nomenament tinents d'alcalde

(Decret d’Alcaldia núm 251/2019 de data 17/06/2019)

1r Tinent d’alcalde: Sr. Jordi Calsina Jodas.

2n Tinent d’alcalde: Sra Neus Palacios Ferrer

3r Tinent d’alcalde: Sr. Felix Enrich Puig

Membres de la Junta de Govern Local

(Sessió extraordinària de data 9 de juliol de 2019)

Els membres de la Junta de Govern Local, presidida per l’Alcaldia, són els següents Regidors:

 • Sr. JORDI CALSINA JODAS
 • Sra. NEUS PALACIOS FERRER
 • Sr. FELIX ENRICH PUIG

La resta de regidors podran ser cridats a assistir per l’Alcaldia, a l’objecte que informin sobre les matèries de la seva regidoria.

Organització política i administrativa. Àrees

(Decret d’Alcaldia núm. 257/2019)

L'organització política i administrativa de l'Ajuntament s'estructura en les següents àrees:

 

 1. Àrea de Territori
 • Regidoria d’ Activitats i Serveis, el Sr. Jordi Calsina Jodas.
 • Regidoria de Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible, la Sra Neus Palacios Ferrer.
 • Regidoria de Via Pública i Obres i regidoria de mobilitat i accessibilitat, el Sr. Fèlix Enrich Puig.
 • Regidoria d'Urbanisme i urbanitzacions, i regidoria de biodiversitat, la Sra. Tina Barbero Morales.

 

       2. Àrea de Serveis a les Persones

 • Regidoria de Promoció Econòmica que engloba turisme i comerç, el Sr. Jordi Calsina Jodas.
 • Regidoria d'Igualtat, regidoria d'Esports i Regidoria de Salut, la Sra. Neus Palacios Ferrer.
 • Regidoria de Cultura, Festes i Relacions amb les Entitats i regidoria de Família, que engloba gent gran, infència i joventut, la Sra. Rosa Nadal Bravo.
 • Regidoria d'Acció social, la Sra. Tina Barbero Morales.

       3. Àrea de Serveis Generals

 • Regidoria d’Administració, que engloba Transparència i Bon Govern, i Regidoria d'Hisenda, el Sr. Jordi Calsina Jodas.
 • Regidoria de Seguretat i emergències, el Sr. Felix Enrich Puig.
 • Regidoria de Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC), la Sra. Rosa Nadal Bravo.

      4. Regidories portades directament des d'Alcaldia:

 • Regidoria d’Educació.
 • Regidoria de participació ciutadana i Convivència.

 

 

Delegacions als Regidors i Regidores

Decret 257/2019 de data 18/06/2019


1.- Delegació en favor dels regidors/es que s’indiquen, les atribucions d’administració, direcció i gestió dels assumptes propis de cada regidoria, i en conseqüència atorgar-li les atribucions genèriques de caràcter no resolutori, que a continuació s’indiquen:
- Coordinació, direcció i gestió de la Regidoria
- Tramitació dels expedients administratius referits a matèries de la regidoria.
- Elaboració de programes, plans, estudis en relació amb les matèries de cada regidoria.
- Signatura de documents de tràmit que no suposin resolucions administratives i que siguin necessaris per a dur a terme la gestió efectiva de la Regidoria
- La convocatòria de reunions de treball relacionades amb la gestió de la regidoria
- Qualsevol altra actuació que sigui necessària per la total eficàcia i execució de la gestió de la Regidoria.

 

2.- Delegació de les atribucions indicades a favor dels següents regidors/es:
Àrea de territori:
Regidoria d’activitats i serveis: Sr. Jordi Calsina Jodas
Regidoria de medi ambient i desenvolupament sostenible: Sra. Maria Nieves Palacios i Ferrer.
Regidoria de via pública i obres i regidoria de mobilitat i accessibilitat: Sr. Fèlix Enrich Puig
Regidoria d’urbanisme i urbanitzacions i regidoria de biodiversitat: Sra. Florentina (Tina) Barbero Morales

Àrea de serveis a les persones:
Regidoria de promoció econòmica, que engloba turisme i comerç: Sr. Jordi Calsina Jodas
Regidoria d’igualtat, regidoria d’esports i regidoria de salut: sra. Maria Nieves Palacios Ferrer
Regidoria de cultura, festes i relacions amb les entitats, i regidoria de família, que engloba gent gran, infància i joventut: Sra. Rosa Nadal Bravo
Regidoria d’acció social: Sra. Florentina (Tina) Barbero Morales
Àrea de serveis generals:
Regidoria d’administració, que engloba transparència i bon govern, i regidoria d’hisenda: Sr. Jordi Calsina Jodas
Regidoria de seguretat i emergències: Sr. Felix Enrich Puig
Regidoria de tecnologia de la informació i comunicació (TIC): Sra. Rosa nadal Bravo
Regidories portades directament per Alcaldia:
Regidoria d’educació
Regidoria de participació ciutadana i convivència

 

Delegació en el Regidor de Seguretat i emergències, l’atribució de la resolució dels expedient sancionadors per infraccions a l’Ordenança General municipal de circulació de vehicles de Castellbell i el Vilar.
 

Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptible de ser delegades per les persones titulars en altri. Les resolucions que s’adoptin per delegació s’entendran dictades per aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària.
 

Les delegacions efectuades en el present acord, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, tindran efectes des del dia següent a la data de notificació d’aquest Decret a les persones esmentats, i tindran caràcter indefinit , sens perjudici de la postestat d’advocació de l’Alcaldia – Presidència.

Comissions informatives i altres

(Sessió extraordinaria del Ple de data 19/06/2019)

Comissió política del Pla Local de Prevenció de les Drogues:

Presidència: Sra. Montserrat Badia Moreno

Sots-presidència: Sra. Florentina (Tina) Barbero Morales

Membre Grup Municipal del PSC-CP: Sra. Rosa Nadal Bravo

Membre Grup Municipal d’ERC-AM: Albert Mulero Miras

Membre Grup Municipal de JUNTS PER CASTELLBELL: Montserrat Roca Sangüesa

 

Consell Escolar Municipal:

Presidència: Sra. Montserrat Badia Moreno

Membre del Grup Municipal del PSC-CP : Rosa Nadal Bravo

Membre del Grup Municipal d’ERC-AM: Albert Mulero Miras

Membre del Grup Municipal de JUNTS PER CASTELLBELL:Santi Llopart Bernad

 

Comissió del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l'ajuntament de Castellbell i el Vilar

Presidència-alcaldia: Montserrat Badia Moreno, o persona en qui delegui

2 membres del grup municipal PSC: Jordi Calsina i Tina Barbero, o persones en qui deleguin.

1 membre del grup municipal d'ERC-AM: Albert Mulero, o persona en qui delegui.

1 membre del grup municipal de JUNTS: Montserrat Roca Sangüesa, o persona en qui delegui.

Secretari/ària: La sexcretaria de l'Ajuntament o persona en qui delegui.

 

Mesa de contractació

MESA DE CONTRACTACIÓ PERMANENT. Òrgan d’assistència en les contractacions competència del Ple de la Corporació i que té les funcions de l’article 326,2 de la LCSP, amb la següent composició:

     Presidencia: Alcaldia – Presidència, Sra. Montserrat Badia Moreno, o persona en qui delegui.

Vocals membres electes:

 1 membre del grup municipal de JUNTS PER CASTELLBELL: Sr. Santi Llopart Bernad.

 1 membre del grup municipal de ERC-AM: Sra. Núria Martorell Soldevila

Vocals tènics:

Na Mireia Tudela Torrens, Enginyera tècnica de l’ Àrea de Territori i Urbanisme, o persona en qui delegui

En Manel Tribaldos Cruz, Arquitecte tècnic de l’ Àrea de Territori i Urbanisme, o persona en qui delegui

En Sergi Trigo Gallardo, Tècnic Jurídic de l’Àrea de Secretaria, o persona en qui delegui

Na Maria Ubach i Fuentes, secretària – interventora, o persona en qui delegui

Secretària:

N’Anna Serran i Camats, funcionària de l’Ajuntament, o persona en qui delegui.

Nomenament representants de la corporació a les entitats, institucions i organismes

Nomenaments els següents representants de la Corporació, als òrgans col.legiats següents:

Consorci del Bages per a la Gestió de Residus: Sra. Maria Nieves Palacios Ferrer

Consorci Localret: Sra. Rosa Nadal Bravo

Consell Escolars de : CEIP Jaume Balmes, CES Bages Sud i EB Municipal Colors: Sra. Montserrat Badia i Moreno.

Comunitats de veïns ( immobles c/Burés núm. 27 i c/ Bauma núm. 35-39) : Sra. Florentina (Tina) Barbero Morales

Xarxa ciutats i pobles cap a la sostenibilitat: Sra. Maria Nieves Palacios Ferrer

Associació administrativa de cooperació Vall Montserrat: Sra. Florentina (Tina) Barbero Morales

Xarxa Local de Consum: Jordi Calsina Jodas

Consell d’Administració plenari de Bages Turisme: Sr. Jordi Calsina Jodas

Drets econòmics i règim de dedicació

RÈGIM DE DEDICACIÓ

 

 • Càrrec d’Alcaldia-Presidència, amb una dedicació del 95% i fixant un presència efectiva mínima de 33’25 hores a la setmana.

 • Càrrec de Regidoria de Via Pública i obres, mobilitat i accessibilitat, així com de seguretat i emergències, amb una dedicació del 40% i fixant una presència efectiva mínima de 14 hores a la setmana.

 • Càrrec de Regidoria d’urbanisme, urbanitzacions i biodiversitat, així com d’acció social, amb una dedicació del 21% i fixant un presència efectiva mínima de 7’35 hores a la setmana .

 • Càrrec de Regidoria de cultura, festes i relacions amb les entitats, família i TIC, amb una dedicació del 21% i fixant un presència efectiva mínima de 7’35 hores a la setmana.

RETRIBUCIONS

Retribucions a favor dels membres de la Corporació que exerceixen els seus càrrecs en règim de dedicació parcial,que a continuació es relacionen, que es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any i dels dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donata d’alta en el règim general de la Seguretat Social, assumit la Corporació el pagament de les corresponents quotes empresarials:

 • El càrrec d’Alcaldia-Presidència, percebrà una retribució anual bruta de 38.000€.

 • El càrrec de Regidoria de Via Pública i obres, mobilitat i accessibilitat, així com de seguretat i emergències, percebrà una retribució anual bruta de 16.000€.

 • El càrrec de Regidoria d’urbanisme, urbanitzacions i biodiversitat, així com d’acció social, percebrà una retribució anual bruta de 8.400 €.

 • El càrrec de Regidoria de cultura, festes i relacions amb les entitats, família i TIC, percebrà una retribució anual bruta de 8.400 €. 

 • No s'han trobat resultats.
Darrera actualització: 15.02.2022 | 15:20
Darrera actualització: 15.02.2022 | 15:20