Inscripció concurs de disfresses de Carnaval 2018

Article 1. Objecte
L’objecte d’aquestes Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de concessió dels Premis del Concurs de Disfresses de Carnestoltes, que volen fomentar la participació dels ciutadans/es de Castellbell i el Vilar a la Rua de Carnestoltes i una festa final amb concurs de disfresses.
Cadascuna de les convocatòries determinarà els premis, el procediment i la normativa d’inscripcions.

Article 2. Procediment.
El procediment de concessió dels Premis es gestionarà mitjançant convocatòria per concurrència competitiva, que s’ajustarà als principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
La convocatòria es publicarà al Butlletí oficial de la Província de Barcelona, a través de la Base de dades Nacional de Subvencions, i a la web municipal.

Article 3. Participants/ beneficiaris
Cadascuna de les convocatòries determinarà la tipologia de participants a qui va dirigida.
En el cas de participants menors d’edat, s’haurà d’aportar l’autorització de la persona que ostenti la seva representació legal, que serà qui esdevingui beneficiària a tots els efectes ( legals, fiscals, tributaris, etc. ) que es puguin esdevenir.
En el cas de participació d’entitats o col·lectius/ grups de persones, caldrà nomenar un representant, que serà la persona que portarà a terme la inscripció i que esdevindrà beneficiari a tots els efectes ( legals, fiscals, tributaris, etc..) que es puguin esdevenir.
Podran ser beneficiaris/àries d’aquests premis aquells participants que realitzin l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la LGS, trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries o d’altres obligacions provinents d’ingressos de dret públic amb aquest ajuntament, i declarar que es troben al corrent de pagament de les obligacions amb Hisenda i Seguretat Social.

Article 4. Sol·licituds de participació en els Premis
Sense perjudici de presentar la documentació per qualsevol de les vies que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, es podrà determinar, en cada una de les convocatòries, altres vies per a la presentació de les sol.licituds de participació, essent la via més comú la telemàtica.
L’Àrea de Serveis a les Persones examinarà les sol·licituds de participació i, si s’observen defectes o omissions en les sol·licituds de participació presentades a concurs, o es considera necessari esmenar algun aspecte, es podrà donar un termini de 10 dies naturals per solucionar els defectes o omissions o per ampliar informació.

Article 5. Òrgans competents del procediment i jurat.
L’òrgan responsable de la instrucció i resolució del procediment per a l’atorgament dels premis previstos en aquestes bases serà la Junta de Govern Local.
L’òrgan responsable de la instrucció de la convocatòria derivada d’aquestes bases, serà l’Alcaldia.
La valoració de les presentacions anirà a càrrec d’un Jurat, que estarà format per President i vocals, i que vindrà determinat en la corresponent convocatòria. El Jurat resoldrà totes les qüestions no previstes en aquestes bases, podent, fins i tot, declarar deserts alguns dels premis.

Article 6. Criteris de valoració
La proposta del Jurat de participants premiats, que es remetrà a l’òrgan corresponent, es basarà únicament en els criteris fixats en cada convocatòria.

Article 7. Imports dels Premis
Les categories i els imports dels premiats seran els establerts en la corresponent convocatòria.
La concessió dels premis la resoldrà la Junta de Govern Local, a proposta del Jurat, i en determinarà els/les participants guanyadors/es dels premis, el premis i els imports concedits, així com la relació de sol·licituds admeses i excloses.
En cas de participants guanyadors/es menors d’edat, es determinarà els adults que esdevindran beneficiaris a tots els efectes que es puguin esdevenir.
En els casos de premis en metàl·lic, el pagament es farà mitjançant transferència bancària a un compte a nom del beneficiari, i se li aplicaran les retencions que legalment siguin procedents.
Els premis es consideraran acceptats si, passats 10 dies des de la notificació, no s’ha presentat renúncia expressa per part del beneficiari.

Article 8. Difusió
Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el patrocini de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, en tots els mitjans que s’utilitzin per a la divulgació de les presentacions premiades. Pot donar-se el cas que, per la seva naturalesa o la tipologia del participant, no resulti exigible dita difusió.
Sempre i en qualsevol cas, els participants autoritzen a l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, a fer-ne tota la difusió que consideri necessària.

Article 9. Règim jurídic.
Atesa la tipologia dels premis, aquests no requeriran presentació, per part del beneficiari, de justificació de despeses econòmiques.

En tot allò que no estigui previst en aquestes bases seran d’aplicació l’Ordenança general de Subvencions de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, i la Llei 38/2003, General de Subvencions i el seu reglament.


 
  Major d'edat participant
  Pare/mare/tutor d'un participant menor d'edat
 
 
 
 
  A- Individual infantil (fins a 12 anys)
  B- Individual adult
  C- Parella infantil (o que uns dels dos sigui infantil)
  D- Parella adults
  E-Grup (més de 2 persones)
 
  Si
  No
 
  Si
  No
 
Escriu el text de l'imatge
 
 
 
 

Avís de protecció de dades

 
L’enviament de les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar . L'Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.